پشتیبانی 051-36071666

روشهای رطوبت زنی و رطوبت گیری هوا

در بسیاری از مناطق فرآیندهای معمول این است که در زمستان به علت کاهش رطوبت نسبی هوا در اثر گرم کردن هوای خارج ، عمل رطوبت زنی انجام شود و در تابستان ضمن سرد کردن هوای مرطوب ، عمل رطوبت...

تخمین بار سرمایی ساختمان بر حسب (BTU/HR)

((برای استفاده از جدول زیر کافی است مساحت فضای موردنظر را در صورتکسر قرار دهید و حاصل کسر را برابر عدد داخل جدول قرار داده مقدار بدست آمده برای عبارت برابر بارمقدار بار سرمایی برای فضای مورد نظر می باشد.))...

روش محاسبه ظرفیت کولر گازی

برای محاسبه ظزفیت کولر گازی پنجره ای و جدا از هم (اسپیلت) از جدول زیر استفاده می شود . نکته : در صورتی که پنجره های اتاق دارای سایه اندازهای خوبی باشد از مقادیر تعیین شده ۱۰ درصد کاسته می...

طراحی سیستم تهویه ساختمان

الف) ساختمان های تجاری – اداری ۱ – در قسمت حسابداری و سایر قسمت های مشابه در ادارات عمومی، تعداد نفرات ۷۵ft2 را حداکثر یک نفر در نظر می گیرند. در دفاتر خصوصی تراکم افراد به یک نفر درft2 200...

در حال بارگذاری...