پشتیبانی 051-36071666

تأسیسات پمپاژ و توزیع موتورخانه ى مرکزی

عبارت تأسیسات مرکزى به گروهى از یک یا چند چیلر و یا بویلرهایى گفته م ىشود که آب سرد و گرم (یا بخار) مورد نیاز دستگا ه هاى تهویه مطبوع را که در نقاط مختلف یک ساختمان یا مجموع هاى از ساختما نها قرار دارند، تامین م ىکنند. موتورخانه نسبت به دستگا ههاى تهویه مطبوع الزاما در مرکز قرار ندارد. بعضى از موتورخانه ها ممکن است فقط از یک یا دو دستگاه و برخى دیگر ممکن است از چند چیلر و بویلر تشکیل شده باشند. در بعضى از تأسیسات بزرگ که به مرور زمان توسعه یافته اند، مانند توسع هى فضاهاى دانشگاهى، به علت کوچک بودن فضاى محوطه ى اولیه، موتورخانه ها در دو یا سه مکان قرار گرفته اند. مباحث ارائه شده در این مقاله، به موتورخانه هایى اختصاص دارد که داراى دو یا چند چیلر و بویلر بوده و آب گرم و سرد را با دماى مطلوب به مجموعه پراکند هاى از دستگا ههاى تهویه مطبوع تغذیه م ىکنند.

بررسى تاسیساتى که با بخار و یا آ بداغ کار مىکنند در اینجا مد نظر نیست. موتورخان هها معمولا شامل چیلرها، بویلرها، پم پهاى جریا ندهنده، منبع انبساط یا تجهیزات اعمال فشار به سیستم، تجهیزات تامین آب، سیست مهاى تزریق مواد شیمیایى، کنتر لکنند هها و ادوات آ نها هستند. دماى متداول آب سرد شده رفت بین ۴۰ تا ۴۵ درجه فارنهایت و دماى آب برگشتى آن بین ۱۲ تا ۱۵ درجه فارنهایت بیشتر است. دماى آب گرم رفت معمولا بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ درجه فارنهایت است و دماى آب برگشتى آن تقریبا ۴۰ درجه فارنهایت کاهش م ىیابد. اصول هیدرولیکى و رو شهاى صرف هجویى انرژى صر فنظر از بزرگى و انداز هى سیست مها، مشابه هستند. با بزر گتر شدن سیستم، ضریب همزمانى افزایش م ىیابد.
همزمانى
همزمانى به دو علت در طراحى و راهبرى سیستمهاى موتورخانه مرکزى داراى اهمیت است:
دستگاه تهویه مطبوع به ندرت در شرایط ظرفیت کامل طراحى شده، مورد استفاده قرار م ىگیرد. در یک گروه از دستگا ههاى تهویه مطبوع، همه دستگا هها ه مزمان به اوج بار نم ىرسند. بنابراین ظرفیت موتورخانه مرکزى الزاما نباید برابر مجموع ظرفی تهاى طراحى دستگا ههاى تهویه مطبوع باشد. میزان کاهش مجاز را ضریب همزمانى م ىگویند. این عدد ضریبى است که در مجموع بارهاى متصل به تأسیسات مرکزى ضرب مى شود. بارهاى متصل به معناى مجموع بارهاى طراحى براى همه واحدهاى تهویه مطبوع است. براى مثال ضریب اختلاف براى یک مجموعه ى دانشگاهى بین ۰.۶ تا ۰.۷ است.
سیستمهاى جریان ثابت
تقریبا تمام موتورخانه هاى مرکزى کوچک و بسیارى از موتورخانه هاى بزرگ با جریان ثابت کار مى کنند (شکل ۱). در تمام بارها (بدون توجه به ظرفیت مورد نیاز سیستمها) در شبکه همواره مقدار ثابتى آب جریان دارد. در بارهاى کم، اختلاف دما بین آب رفت و برگشت ممکن است فقط یک یا دو درجه باشد. چیلرها و بویلرها ممکن است خاموش شوند، اما براى حفظ جریان آب همچنان در تمام دستگا هها جریان خواهد داشت. روى کوی لهاى دستگا ههاى تهوی همطبوع از شیرهاى س هراهه استفاده م ىشود. جریان عبورى از کویل با تغییر بار، تغییر م ىکند، اما جریان کلى سیستم با میانبر شدن آب رفت به سیستم برگشت، کم و بیش ثابت باقى مى ماند. تلا شهاى انجام شده براى صرفه جویى در مصرف انرژى مانند خاموش کردن پمپها، ممکن است باعث ایجاد جریان و یا فشار ناکافى در دستگا ههایى که در انتهاى مسیر لوله کشى قرار دارند شود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگذاری...